پر کردن فیلد های ستاره دار (*)الزامی استبا توجه به برگزاری مراسم دعای عرفه در عصر روز یک شنبه، برنامه این روز به روز دوشنبه ۲۱ مرداد موکول شد